Sąlygos

1. BENDROSIOS NUOSTATOS


1.1. Mums rūpi Jūsų privatumas ir Jūsų asmens duomenų saugumas, todėl parengėme šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje paaiškiname kaip mes tvarkome bei saugome Jūsų asmens duomenis, kokias Jūsų teises užtikriname, bei pateikiame kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

1.2. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui, pagal Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.

1.3. Tvarkydami Asmens duomenis laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (ES) (toliau – BDAR) bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat kontroliuojančių institucijų nurodymų.

1.4. Privatumo politika taikoma kai Jūs naudojatės mūsų interneto svetaine, kuri pasiekiama adresu http://www.skalduva.lt/ (toliau – Interneto svetainė), lankotės mūsų socialinių tinklų paskyrose LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram ir Facebook socialiniuose tinkluose (toliau – Socialinės paskyros), domitės mūsų pasiūlymais, susisiekiate su mumis telefonu, kitais el. komunikacijos kanalais ar kreipiatės į mus kitais klausimais.

1.5. Interneto svetainėje ir Socialinėse paskyrose gali būti nuorodų į išorines svetaines, pavyzdžiui, verslo partnerių svetaines, svetaines, reklamuojančias mūsų paslaugas. Sekdami tokias nuorodas į bet kurią iš šių svetainių, atkreipkite dėmesį, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskirą privatumo politiką ir kad mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šios politikos ar dėl Asmens duomenų rinkimo šiose svetainėse. Prieš pateikdami Asmens duomenis šioms svetainėms ar naudodamiesi susijusiomis paslaugomis, svarbu peržiūrėti jų privatumo politiką.

1.6. Jei naudojatės Paslaugomis, lankotės Interneto svetainėje ar Socialinėse paskyrose, susisiekiate su mumis, prenumeruojate mūsų naujienas, užpildote kandidato formą dėl laisvų darbo vietų pas mus ar kreipiatės į mus kitais klausimais, mes laikome, kad Jūs perskaitėte ir sutikote su Privatumo politikos sąlygomis ir joje nurodytais Asmens duomenų naudojimo tikslais, būdais bei tvarka. Jei nesutinkate su Privatumo politika, Jūs negalite naudotis Paslaugomis, Interneto svetaine, Socialinėmis paskyromis, taip pat kreiptis į mus dėl Paslaugų, pasiūlymų ar kitų klausimų.

1.7. Ši Privatumo politika gali keistis, tad prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Interneto svetainėje ir perskaityti skelbiamą naujausią Privatumo politikos versiją.

2. KAS MES?


2.1. Interneto svetainę, Socialines paskyras valdo ir administruoja ir Paslaugas teikia duomenų valdytojas – UAB „Skalduva“, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 168063816, adresas Statybininkų g. 9, LT-83163 Pakruojis, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre (toliau – Bendrovė arba mes).

2.2. Kai Asmens duomenis gauname ir tvarkome mūsų klientams naudojantis Interneto svetaine ir Socialinėmis paskyromis mes veikiame kaip Asmens duomenų valdytojas. Kai mes teikiame Paslaugas savo klientams ir tvarkome jų mums patikėtus duomenis mes veikiame kaip Asmens duomenų tvarkytojas.

3. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME?


3.1. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gautus tokiais būdais:

3.1.1. Kai Jūs Asmens duomenis pateikiate mums, pavyzdžiui užpildote kontaktinę formą, naudojatės Interneto svetaine, užsakote mūsų komercini pasiūlymą, susisiekiate su mumis el. paštu ar telefonu ir pan.;

3.1.2. Kai mes surenkame Jūsų Asmens duomenis automatiškai Jums naudojantis Interneto svetaine, Socialinėmis paskyromis, pavyzdžiui paslaugų naudojimo istorija, Jūsų IP adresas, slapukai, apsilankymo Interneto svetainėje istorija, pasirinkimai, atidarytos URL nuorodos ir pan.;

3.1.3. Kai Asmens duomenis mes gauname iš kitų asmenų, pavyzdžiui, kai informaciją gauname iš viešų registrų, valstybės ar vietos savivaldos institucijų ar įstaigų, mūsų partnerių, kitų trečiųjų asmenų, pavyzdžiui, mokėjimo įstaigų ir partnerių apie atliktus mokėjimus ir pan.;

3.1.4. Kai Jūsų Asmens duomenis, Jūsų sutikimu, mums pateikia kiti asmenys, įskaitant ir mūsų Paslaugas užsakančias bendroves (mūsų klientus), pavyzdžiui, kai mūsų klientai nurodo Jūsų kontaktus, nurodo Jus kaip įgaliotą asmenį ir pan.

3.2. Asmens duomenis tvarkome, siekdami pasiūlyti bei suteikti Paslaugas, vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus, vykdydami teisės aktų nurodymus ar pareigas.

3.3. Asmens duomenis mums teikiantis asmuo atsako už tokių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą ir aktualumą, taip pat už asmens, kurio duomenys teikiami, sutikimą, kad jo Asmens duomenys būtų pateikti mums.

3.4. Kai kuriais atvejais mes Jūsų pateiktais kontaktais galime siųsti su Paslaugų užsakymu ar teikimu susijusias žinutes, pavyzdžiui, informuoti apie užsakymo patvirtinimą, besibaigiantį užsakytų Paslaugų galiojimo terminą, teikimo sąlygų pokyčius. Tokie pranešimai yra būtini tinkamam mūsų Paslaugų teikimui ir jie nėra laikomi reklaminiais pranešimais.

4. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS?


4.1. Mes gerbiame Jūsų privatumą ir renkame ir tvarkome tik tokius Asmens duomenis, kurių reikia mūsų nurodytiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

4.2. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes:

4.2.1. Laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;

4.2.2. Tvarkome Jūsų Asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

4.2.3. Renkame Jūsų Asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

4.2.4. Imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

4.2.5. Laikome juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi;

4.2.6. Neteikiame Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, kitaip, nei nurodyta Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;

4.2.7. Užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai, užtikriname technines ir organizacines saugumo priemones, taip pat prieigą prie Asmens duomenų suteikiame tik tiems savo darbuotojams, kuriems tokia prieiga yra reikalinga dėl jų atliekamų darbo funkcijų.

5. KOKIAS TEISES JŪS TURITE?


5.1. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite tokias su Jūsų Asmens duomenimis susijusias teises:

5.1.1. Žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

5.1.2. Susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

5.1.3. Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Jūsų Asmens duomenis (teisė ištaisyti);

5.1.4. Reikalauti sunaikinti Jūsų Asmens duomenis arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė „būti pamirštam“);

5.1.5. Reikalauti, kad mes apribotume Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

5.1.6. Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti). Ši teisė bus įgyvendinama tik tuo atveju, jei egzistuoja jos įgyvendinimo pagrindai ir tinkamos techninės priemonės, užtikrinančios, kad perkeliant prašomus Asmens duomenis kitų asmenų duomenims nebus sukeltas saugumo pažeidimo pavojus;

5.1.7. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai mes Asmens duomenis tvarkome teisėto Bendrovės ar trečiosios šalies intereso pagrindu, įskaitant profiliavimą. Jums paprieštaravus, mes Jūsų Asmens duomenis toliau galėsime tvarkyti tik dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;

5.1.8. Atšaukti duotą sutikimą, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara (pagal Jūsų pateiktus Asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti vykdomas profiliavimas siekiant pasiūlyti Jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti).

5.2. Jei nenorite, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, konkursų, apklausų organizavimo tikslais, įskaitant profiliavimą, galite atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, nenurodydami atsisakymo (nesutikimo) motyvų, parašę el. laišką adresu admin@skalduva.com.

5.3. Mes galime atsisakyti įgyvendinti aukščiau išvardintas Jūsų teises, išskyrus nesutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu ar kitais atvejais, kai Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu, kai Jūsų prašymo mums leidžia netenkinti BDAR nuostatos, ar, kai, įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto, mūsų ir kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

5.4. Dalį savo kaip duomenų subjekto teisių Jūs galite įgyvendinti patys pakeisdami savo paskyros nustatymus bei joje talpinamą informaciją. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti mums raštu el. paštu.

6. AR MES SIŲSIME JUMS NAUJIENAS?


6.1. Gavę Jūsų sutikimą, mes galime naudoti Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums naujienlaiškius, pasiūlymus ir informaciją apie mūsų, paslaugas, kurios, mūsų manymu, gali Jus dominti, taip pat teirautis informacijos dėl mūsų teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybės.

6.2. Naujienos gali būti siunčiamos el. paštu, SMS žinutėmis ir pranešimais. Jūsų kontaktai gali būti perduoti mūsų partneriams/ tvarkytojams, kurie mums teikia naujienų siuntimo ar kokybės vertinimo paslaugas.

6.3. Išsiuntę naujienas mes galime rinkti informaciją apie juos gavusius asmenis, pavyzdžiui, kurį pranešimą asmenys atidarė, kokias nuorodas spaudė ir pan. Tokia informacija renkama, siekiant pasiūlyti Jums aktualias ir labiau pritaikytas naujienas.

6.4. Net jei davėte sutikimą tvarkyti Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, galite bet kada lengvai atšaukti šį sutikimą dėl visos ar dalies Asmens duomenų tvarkymo veiklos. Norėdami tai padaryti, galite:

6.4.1. pranešti mums apie savo atsisakymą tokiu būdu, kuris nurodytas elektroniniuose pranešimuose ir/ ar pasiūlymuose arba

6.4.2. atsiųsti mums pranešimą šioje Privatumo politikoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Jei tokiu būdu prašote atšaukti sutikimą, galime paprašyti patvirtinti jūsų tapatybę.

6.5. Jums atšaukus sutikimą, mes stengsimės nedelsiant nutraukti naujienų siuntimą Jūsų kontaktais.

6.6. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų Asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus Asmens duomenis, todėl dėl šių veiksmų Jums reikėtų pateikti atskirą prašymą.

7. KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?


7.1. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai, saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant Asmens duomenis.

8. KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS IR KITAS SEKIMO TECHNOLOGIJAS?


8.1. Slapukai – tai nedidelis tekstinis failas, saugantis informaciją (dažnai sudarytą tik iš skaičių ir raidžių sekos, identifikuojančios įrenginį, tačiau gali turėti ir kitos informacijos), kuri naudojama įrenginio (kompiuterio, planšetinio kompiuterio, mobiliojo telefono ar kt.) naršyklėje (pvz., „Google Chrome“, „Microsoft Edge“, „Firefox“, „Mozilla“, „Opera“ ir kt.) pagal jos nustatymus ir išsaugoma įrenginio kietajame diske. Privatumo politikoje terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti. Slapukų naudojimas užtikrina geresnį ir veiksmingesnį Interneto svetainės veikimą.


8.2. Mes naudojame slapukus informacijos srautų ir vartotojų elgesio analizei, pasitikėjimui skatinti bei saugumui užtikrinti, taip pat siekdami užtikrinti Interneto svetainės tinkamą veikimą, jos tobulinimą, Jūsų pasirinktų nustatymų įsiminimą, siekdami personalizuoti Jums rodomą turinį, susieti Interneto svetainę su Socialinėmis paskyromis.

8.3. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų įrenginio naršyklę ar atmintį būtų įrašomi slapukai, galite pažymėti apie tai sutikimo dėl slapukų juostoje, pakeisti naudojamos naršyklės nustatymus ir išjungti slapukus (visus iš karto ar po vieną, ar grupėmis) ar sekti įrenginiui skirtas oficialias instrukcijas. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų atsisakymas gali sulėtinti naršymo spartą, apriboti tam tikrų Interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Interneto svetainės. Išsamesnė informacija apie slapukų atsisakymą pateikta adresu AllAboutCookies.org arba Google.com/privacy_ads.html

8.4. Mes galime naudoti privalomus slapukus, kurie būtini Interneto svetainės veikimui, analitinius slapukus, funkcinius slapukus, kurie skirti analizuoti Interneto svetainės lankymą, įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos Interneto svetainei, našumo slapukus, trečiųjų asmenų slapukus, kuriuos naudoja trečiosios šalys, reklamos slapukus, kurie skirti rodyti Jums personalizuotą ir bendrą reklamą.

8.5. Mes naudojame tokius „Google Inc“ įrankius:

8.5.1. „Google Analytics“ – kuris leidžia analizuoti Interneto svetainės naudojimą, sudaryti ataskaitas, planuoti bei prognozuoti Interneto svetainės veiklą. „Google Analytics“ surinkti duomenys paprastai saugomi „Google Inc“ serveryje JAV. Jūs galite pakeisti savo naršyklės nustatymus ir taip neleisti „Google Analytics“ analizuoti informacijos, pakeisdamas naršyklės nustatymus. Tokiu atveju Jums bus įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas. Taip pat galite neleisti „Google“ fiksuoti duomenų, sukurtų slapuku ir paremtu tuo, kaip naudojatės Svetaine bei tvarkyti tokius duomenis atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį iš https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

8.5.2. „Google Remarketing” – leidžia vartotojams, pakartotinai gauti reklamas „Google Inc“ partnerių tinklo svetainėse. Jei nepageidaujate gauti specialiai pritaikytos reklamos ir/ ar norite atsisakyti „Google Inc“ slapukų, galite išjungti „Google Inc“ reklamų nustatymuose adresu https://www.google.com/settings/ads pagal poreikį pakeisdami nustatymus. Tokiu atveju Jums gali būti įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas.

8.5.3. „Google Tag Manager“ – programą, kuria naudojantis atliekamos interneto svetainių naudojimo analizės paslaugos. Slapukų sugeneruota informacija apie tai, kaip Jūs naudojate Interneto svetainę (kartu su IP adresu), perduodama ir kaupiama Google serveryje JAV. Ši informacija naudojama analizuoti Jūsų naudojimąsi Interneto svetaine, rengti ataskaitas apie Interneto svetainės populiarumą jos operatoriui, teikti kitas su Interneto svetaine ir jos naudojimu susijusias paslaugas. Google gali persiųsti šią informaciją tretiesiems asmenims, jei to reikalauja taikytini teisės aktai arba jei šie tretieji asmenys tvarko informaciją Google vardu. Google nesies Jūsų IP adreso su jokiais kitais Google turimais duomenimis. Daugiau informacijos: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=en.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


9.1. Mes galime keisti šią Privatumo politiką. Apie pakeitimus pranešime Interneto svetainėje patalpindami atnaujintą Privatumo politiką, ar kitais įprastais komunikacijos būdais. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo atnaujinimo datos, nurodytos Privatumo politikoje, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas.

9.2. Jei Jūs po Privatumo politikos sąlygų pakeitimo ir toliau naudojatės Interneto svetaine, užsakote Paslaugas, naudojatės mūsų Socialinėmis paskyromis, susisiekiate su mumis laikoma, kad Jūs sutikote su pakeistomis Privatumo politikos sąlygomis.